HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 30 oktober 2019

Gevestigd aan Steijnlaan 7, 3743CH Baarn. Ingeschreven bij de KvK onder nr 65974840.

Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

You are my Sunshine: You are my Sunshine, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65974840.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die You are my Sunshine voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen You are my Sunshine en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en You are my Sunshine.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen You are my Sunshine en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met You are my Sunshine, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden You are my Sunshine en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met You are my Sunshine zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. You are my Sunshine kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is You are my Sunshine daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij You are my Sunshine anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht You are my Sunshine niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming en duur abonnement

 1. Het abonnement komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van You are my Sunshine.
 2. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Het abonnement kan maandelijks kosteloos worden opgezegd.

Artikel 4 Beëindiging en opzegging abonnement

 1. You are my Sunshine en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Zowel You are my Sunshine kan er tevens voor kiezen om eenzijdig het abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt You are my Sunshine de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. You are my Sunshine zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal You are my Sunshine de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal You are my Sunshine daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal You are my Sunshine proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. You are my Sunshine zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan You are my Sunshine kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en You are my Sunshine zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

 1. You are my Sunshine zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. You are my Sunshine heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. You are my Sunshine heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft You are my Sunshine het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is You are my Sunshine niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft You are my Sunshine het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan You are my Sunshine.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft You are my Sunshine het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien de Wederpartij een Product koopt dan zijn de prijzen en tarieven zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de Wederpartij een abonnement afneemt zijn de prijzen en tarieven inclusief bezorgkosten, reinigingskosten en het vervangen van het Product of onderdelen bij slijtage.
 4. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
 5. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van You are my Sunshine.
 6. Van alle bijkomende kosten zal You are my Sunshine tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 8 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien You are my Sunshine bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is You are my Sunshine gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien You are my Sunshine het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van -de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op You are my Sunshine rustende verplichting ingevolge de wet; - de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; - You are my Sunshine alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; - bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. You are my Sunshine zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. You are my Sunshine zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9 Levering

 1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. Levering vindt plaats op het woon- of werkadres van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Wederpartij is verplicht de geleasete en/of gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de You are my Sunshine opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien You are my Sunshine gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan You are my Sunshine heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leverings- uitvoeringstermijn dient de Wederpartij You are my Sunshine schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij You are my Sunshine alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat You are my Sunshine zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat You are my Sunshine binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11 Borg

 1. De Wederpartij dient bij aanvang van het abonnement een borg van € 75,- te voldoen.
 2. De borgsom ontvangt de Wederpartij terug na de huurperiode indien het Product onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van het abonnement teruggebracht wordt. You are my Sunshine is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van You are my Sunshine op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 12 Gebruik

 1. De Wederpartij is gehouden en bevoegd voor aanvang van de abonnement periode het Product te controleren op gebreken of schade. Eventuele gebreken of schade dient de Wederpartij voorafgaand aan de abonnement periode aan You are my Sunshine te melden.
 2. De Wederpartij wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van het Product en de onderdelen.
 3. Het Product bevat onderdelen die niet geschikt zijn om gebruikt te worden door kinderen onder de drie jaar. Het gebruik van het Product en de onderdelen door kinderen onder de drie jaar geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Schade die hieruit voort vloeit is You are my Sunshine nimmer aansprakelijk voor, tenzij het directe schade betreft en deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van You are my Sunshine.
 4. De Wederpartij is verplicht zich tijdens de huurperiode te confirmeren aan de huisregels en richtlijnen instructies van de You are my Sunshine met betrekking tot het gebruik van het Product.
 5. De Wederpartij dient het Product schoon, compleet en onbeschadigd te houden.
 6. In geval van verlies van onderdelen of schade al dan niet ontstaan door toedoen van de Wederpartij, is de Wederpartij verplicht de You are my Sunshine daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen.
 7. In geval van verlies van onderdelen dient de Wederpartij een vergoeding per onderdeel te betalen. Indien de Wederpartij het ontbrekende onderdeel binnen drie maanden terugbrengt, ontvangt de Wederpartij op vertoon van de kwitantie de betaalde vergoeding terug. In geval van schade aan een onderdeel dient de Wederpartij de dagwaarde van het materiaal te betalen.

Artikel 13 Risico-overgang consumenten

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van You are my Sunshine.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Risico-overgang bedrijven

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
 2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van You are my Sunshine.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 15 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van een betaalverzoek te ontvangen in een door You are my Sunshine te versturen email, uiterlijk 3 kalenderdagen voor de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. You are my Sunshine en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van You are my Sunshine en de verplichtingen van de Wederpartij jegens You are my Sunshine onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft You are my Sunshine, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft You are my Sunshine, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft You are my Sunshine pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat You are my Sunshine de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door You are my Sunshine in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van You are my Sunshine totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 18 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft You are my Sunshine het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is You are my Sunshine bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: - na het sluiten van de Overeenkomst You are my Sunshine omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van You are my Sunshine kan worden gevergd.
 3. You are my Sunshine behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is You are my Sunshine bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is You are my Sunshine bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: - na het sluiten van de Overeenkomst You are my Sunshine omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van You are my Sunshine kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van You are my Sunshine kan worden gevergd; - de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; - de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; - de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van You are my Sunshine op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien You are my Sunshine de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is You are my Sunshine niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door You are my Sunshine geleden schade.

Artikel 20 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan You are my Sunshine of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop You are my Sunshine geen invloed kan uitoefenen en waardoor You are my Sunshine niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door You are my Sunshine in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. You are my Sunshine heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat You are my Sunshine zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel You are my Sunshine als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt You are my Sunshine zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien You are my Sunshine ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is You are my Sunshine gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Garanties

 1. You are my Sunshine garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. You are my Sunshine garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. You are my Sunshine garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
 4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal You are my Sunshine, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat You are my Sunshine in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar You are my Sunshine geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 22 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 24 uur na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 48 uur na levering van het Product schriftelijk aan You are my Sunshine gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 48 uur na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan You are my Sunshine gemeld te worden.
 4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 48 uur na ontdekking ervan aan You are my Sunshine gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal You are my Sunshine aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door You are my Sunshine nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij You are my Sunshine niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij You are my Sunshine binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. You are my Sunshine is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van You are my Sunshine.
 2. You are my Sunshine is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. You are my Sunshine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat You are my Sunshine is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor You are my Sunshine kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien You are my Sunshine aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van You are my Sunshine beperkt tot maximaal € 7500 of tot het bedrag waarop de door You are my Sunshine aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat You are my Sunshine overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor You are my Sunshine aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de schade aan You are my Sunshine te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens You are my Sunshine vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart You are my Sunshine voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien You are my Sunshine door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden You are my Sunshine zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van You are my Sunshine en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 25 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens You are my Sunshine en de door You are my Sunshine (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij You are my Sunshine ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 26 Intellectuele eigendom

 1. You are my Sunshine behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. You are my Sunshine behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan You are my Sunshine verstrekt, zal You are my Sunshine zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. You are my Sunshine mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Het is You are my Sunshine niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak You are my Sunshine gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en You are my Sunshine zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is You are my Sunshine niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 5. De Wederpartij gaat akkoord dat You are my Sunshine de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 6. You are my Sunshine behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 28 Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
 4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 29 Wijziging algemene voorwaarden

You are my Sunshine heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. You are my Sunshine zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 30 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij You are my Sunshine partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 31 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 65974840.